karty.uniza.sk

Ako vybaviť duplikát preukazu pri jeho strate, odcudzení a pod.

V prípade nefunkčnosti, straty alebo odcudzenia preukazu je možné vytlačiť jeho duplikát za podmienky, že študent uhradí príslušnú sumu (v prípade ISIC 20 eur, v prípade preukazu externého študenta 10 eur) podľa pokynov uvedených nižšie. Následne môže študent poslať potvrdenie o platbe na mailovú adresu karty@uniza.sk, príp. počkať min. 2 pracovné dni na pripísanie platby, a prísť si po preukaz. Tiež je možné poslať duplikát poštou za podmienky, že študent uhradí aj poštovné 2,10 eur.

Duplikát preukazu má to isté číslo licencie ISIC, ale nové číslo karty, takže je nutné o tom informovať dopravcu, u ktorého si uplatňujete na základe preukazu študenta zľavu.

 

POKYNY KU PLATBE:

suma: 20 eur (denný študent), 10 eur (externý študent)

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: 53142 (denný študent), 53129 (externý študent)

špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky)