karty.uniza.sk

Medzinárodný preukaz učiteľa - ITIC

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom medzinárodného preukazu učiteľa ITIC a trhového trendu vydávať multifunkčné karty je od roku 2002 preukaz ITIC vydávaný ako multifunkčný preukaz s čipom na slovenských vysokých školách a univerzitách, ktoré v rámci tohto zaujímavého projektu participujú.

Pre pedagogických zamestnancov môže UNIZA v spolupráci s CKM SYTS vydať na požiadanie medzinárodný učiteľský identifikačný preukazu ISIC (International Teacher Identity Card) na čipovej karte. Poplatok za ITIC platí v plnej výške držiteľ preukazu podľa nižšie uvedených pokynov. Držiteľ ITIC preukazu sa stáva po dobu kalendárneho roku vydania preukazu členom CKM SYTS a je oprávnený využívať práva a povinnosti medzinárodného študentského preukazu ITIC pod záštitou UNESCO.

Pre predĺženie platnosti členstva na ďalší kalendárny rok je zamestnanec povinný zakúpiť si prolongačnú známku, ktorá predĺži platnosť preukazu a zároveň členstva ITIC až do 31. decembra príslušného roku. Túto uhradí podľa pokynov nižšie.

Preukaz si môžete prolongovať na adrese:

Centrum informačných a komunikačných technológií
Stredisko vydávania čipových kariet
Univerzitná 1, miestnosť AA018, Žilina

Kontaktné osoby: Ing. Igor Glos, Ing. Martin Skála, tel. č. 041/5131715 (1849)

Kompletný zoznam zliav máte k dispozícii:

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC

Pokyny ku platbe:

suma: 10 eur 
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 53130
špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky)