karty.uniza.sk

Použitie preukazu študenta v železničnej preprave ŽSSK

Na základe Uznesenia vlády SR č. 530/2014 sa s účinnosťou od 17.11.2014 pre vybrané kategórie cestujúcich vo vnútroštátnej preprave vo vlakoch osobnej dopravy vedených v rámci ZoDSVZ, okrem komerčných IC vlakov, zavádza bezplatná preprava. Bezplatná preprava cestujúcich sa vzťahuje aj na študentov vysokých škôl (VŠ).

Študent univerzity/VŠ, držiteľ bezkontaktnej čipovej karty (BČK) s aktivovanou dopravnou časťou (TRANSCARD)

Preprava sa vykonáva na cestovný lístok na bezplatnú prepravu, na vyzdvihnutie ktorého oprávňuje žiacky/študentský preukaz vydaný školou v SR vo forme bezkontaktnej čipovej karty alebo preukaz ZSSK. Preukazy ich oprávňujú na vyzdvihnutie:

Na tratiach TEŽ, OŽ a Žilina – Rajec (trate so samoobslužným výpravným systémom) sa bezplatná preprava vykonáva len na základe platného Preukazu ZSSK alebo preukazu žiaka/študenta vo forme BČK vydaný školou v SR (bez cestovného lístka na bezplatnú prepravu).

Bližšie informácie:

Bezplatná preprava od 17. novembra 2014

 

Študent univerzity/VŠ, držiteľ bezkontaktnej čipovej karty (BČK) bez aktivovovanej dopravnej časti (TRANSCARD)

Držitelia preukazu študenta vo forme BČK bez aktivovanej dopravnej časti (TRANSCARD), ktorí majú záujem cestovať na žiacke časové cestovné lístky.

Uvedený preukaz sa vydáva na základe preukazu totožnosti, fotografie, preukazu študenta vo forme BČK bez aktivovanej dopravnej časti (TRANSCARD), vyplnenej prednej a zadnej strany žiadanky. Potvrdenie o návšteve školy v príslušnom akademickom roku na zadnej strane žiadanky sa nevyžaduje, z dôvodu možnosti overenia údajov prostredníctvom BČK študenta.

Bližšie informácie:

Bezplatná preprava pre študentov vysokých škôl/univerzít – všeobecné podmienky