karty.uniza.sk

Poplatky za vydanie preukazu študenta denného štúdia 1. ročníka

Pre bezhotovostný prevod (neplatiť poštovou poukážkou) použite nasledujúce údaje:

Číslo účtu: 000000-7000080700/8180 (Štátna pokladnica SR)
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700 (SPSRSKBAXXX)
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 53124
Špecifický symbol: rodné číslo študenta (bez lomky)
Suma: je potrebné vypočítať podľa tabuľky

Do poznámky môžete uviesť meno a priezvisko študenta - držiteľa karty

 

Základná cena preukazu (hybridnej čipovej karty s vizuálom ISIC)  32,00 €
Príplatok za odoslanie preukazu poštou (poistený list v ochrannej obálke)  +2,10 €
Príplatok za TRANSCARD (externé využitie preukazu mimo univerzity, viac info.)  +3,00 €

Cena kompletného preukazu vrátane služby odoslania poštou je 37,10 €. 

Preukaz je možné si osobne vyzdvihnúť od septembra v rovnakej miestnosti ako budete fotografovaný.

Preukazy budú posielané poštou do začiatku zimného semestra.