karty.uniza.sk

Poplatky za vydanie čipovej karty a za prolongácie

 

Cenník služieb a identifikačných preukazov vydávaných

na Žilinskej univerzite v Žiline

 

 

 Študenti denného štúdia 1.-3. stupňa    
Nová hybridná čipová karta s vizuálom ISIC 32 € 53124
Duplikát preukazu (hybridnej čipovej karty) 20 € 53142
Prolongačná známka ISIC 12 € 53121
Prolongačná známka noISIC 2 € 53122
Navýšenie poplatku za prolongáciu po 15. októbri 1 €  
Príplatok za zaslanie preukazu poštou (poistená zásielka, doporučene) 2,10 €  
Príplatok za externé funkcionality EMBASE (SAD, knižnice) 2 € rovnaký ako pre známku

 

 Študenti externého štúdia 1.-3. stupňa    
Nový preukaz externého študenta 12 € 53129
Duplikát preukazu externého študenta 10 € 53129
Prolongačná známka EXTERNISTA 2 € 53123
Navýšenie poplatku za prolongáciu po 15. októbri 1 €  
Príplatok za zaslanie preukazu poštou (poistená zásielka, doporučene) 2,10 €  

 

 Zamestnanci a ostatní    
Prvý preukaz zamestnanca Žilinskej univerzity 0 €  
Duplikát preukazu zamestnanca (bez kontaktného čipu) 10 € 53150
Duplikát preukazu zamestnanca (hybridná čipová karta) 20 € 53150
Vydanie preukazu ITIC, prolongačná známka ITIC 10 € 53130
 

Poplatky za prolongačné známky pre preukazy a poplatky za čipové karty

sa uhrádzajú len prevodným bankovým príkazom.

 (nie poštovou poukážkou)

 

IBAN SK40 8180 0000 0070 0008 0700 (SPSRSKBAXXX)
konštantný symbol 0308
variabilný symbol podľa druhu poplatku
špecifický symbol rodné číslo (bez lomky)