karty.uniza.sk

Poplatky za vydanie preukazu študenta denného štúdia 1. ročníka

Pre bezhotovostný prevod (neplatiť poštovou poukážkou) použite nasledujúce údaje:

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700 (SPSRSKBAXXX)
Variabilný symbol: 53124
Špecifický symbol: rodné číslo študenta (bez lomky)
Suma podľa tabuľky:

Základná cena preukazu (hybridnej čipovej karty s vizuálom ISIC)  32,00 €
Príplatok za odoslanie preukazu poštou (poistený list v ochrannej obálke len v rámci SR)  +2,50 €
Príplatok za TRANSCARD (externé využitie preukazu mimo univerzity, viac info.)  +3,00 €

Cena kompletného preukazu vrátane služby odoslania poštou je 37,50 €. 

Preukaz je možné si osobne vyzdvihnúť od septembra v AA018.

Preukazy budú posielané poštou len do začiatku zimného semestra.