karty.uniza.sk

Poplatky za vydanie preukazu študenta externého štúdia 1. ročníka

Pre bezhotovostný prevod (neplatiť poštovou poukážkou) použite nasledujúce údaje:

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700 (SPSRSKBAXXX)
Variabilný symbol: 53129
Špecifický symbol: rodné číslo študenta (bez lomky)
Suma podľa tabuľky:

Základná cena preukazu (bezkontaktnej čipovej karty)  12,00 €
Príplatok za odoslanie preukazu poštou (poistený list v ochrannej obálke len v rámci SR)  +2,50 €

Cena kompletného preukazu vrátane služby odoslania poštou je 14,50 €. 

Preukaz je možné si osobne vyzdvihnúť od septembra v AA018. 

Preukazy budú posielané poštou len do začiatku zimného semestra.