karty.uniza.sk

Informácie pre študentov denného štúdia 1.-3. stupňa

Úvodné ustanovenia

Žilinská univerzita v súlade s § 67 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade s internými smernicami UNIZA vydáva Preukaz študenta, ktorého technické prevedenie predstavuje čipová karta (ďalej študentský preukaz alebo ČK). Za preukaz študenta je považovaná grafická personifikácia ČK s fotografiou držiteľa, menom, priezviskom a dátumom narodenia. Pri denných študentoch nesie označenie ŠTUDENT.

ČK je dokladom potvrdzujúcim právne postavenie jej držiteľa, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta Žilinskej univerzity vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov Žilinskej univerzity a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných.

Študentský preukaz je realizovaný na báze hybridnej čipovej karty s bezkontaktným čipom MiFARE Desfire EV1 (8kB) a kontaktným čipom Gemalto - TOP GX4 72kB.

Technické vyhotovenie čipových kariet zabezpečuje Centrum informačných a komunikačných technológií Žilinskej univerzity.

Vydanie preukazu

Držiteľom preukazu študenta sú všetci študenti denného štúdia 1.-3. stupňa Žilinskej univerzity, aj v prípade že sú súčasne zamestnancami UNIZA.

Podmienkou vydania ČK je evidencia študenta v informačnom systéme UNIZA – Vzdelávanie, zhotovenie digitálnej fotografie v univerzitnom stredisku pre vydávanie čipových kariet a zaplatenie poplatku za vydanie ČK bezhotovostne. ČK je plne funkčná (vo všetkých IS univerzity) na druhý pracovný deň  po vydaní (ak to nie je v rozpore s dátumom platnosti ČK).

Preukaz je platný od 1. septembra do 30. septembra nasledujúceho roku. 

V prípade študentov končiacich ročníkov (3. a 5. ročník) platnosť preukazu končí dňom úspešného vykonania štátnych záverečných skúšok, najneskôr však do 30. júna príslušného roku.

Študent, ktorý pokračuje opakovaním štátnej záverečnej skúšky, preukaz si môže bezplatne predĺžiť do konca septembra.

Na zadnej strane preukazu študenta je uvedený údaj o konci platnosti preukazu v tvare „Platný do:“

Strata preukazu

Každú stratu, krádež alebo iné odcudzenie ČK je povinný jej držiteľ bezodkladne oznámiť na univerzitné stredisko vydávania ČK, kde bude karta pre jej prípadné zneužitie zablokovaná.
Po zaplatení poplatku za duplikát preukazu pracovisko vydá plne funkčný náhradný preukaz s rovnakou dobou platnosti pôvodného preukazu na počkanie.