karty.uniza.sk

Informácie pre študentov externého štúdia 1.-3. stupňa

Úvodné ustanovenia

Žilinská univerzita v súlade s § 67 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade s internými smernicami UNIZA vydáva Preukaz študenta, ktorého technické prevedenie predstavuje čipová karta (ďalej študentský preukaz alebo ČK). Za preukaz študenta je považovaná grafická personifikácia ČK s fotografiou držiteľa, menom, priezviskom a dátumom narodenia. Pri externých študentoch nesie označenie EXTERNÝ ŠTUDENT.

ČK je dokladom potvrdzujúcim právne postavenie jej držiteľa, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta Žilinskej univerzity vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov Žilinskej univerzity a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných.

Študentský preukaz je realizovaný na báze čipovej karty s bezkontaktným čipom MiFARE Desfire EV1 (4kB).

Technické vyhotovenie čipových kariet zabezpečuje Centrum informačných a komunikačných technológií Žilinskej univerzity.

Vydanie preukazu

Držiteľom preukazu študenta sú všetci študenti externéhoo štúdia 1.-3. stupňa Žilinskej univerzity, aj v prípade že sú súčasne zamestnanci UNIZA.

Podmienkou vydania ČK je evidencia študenta v informačnom systéme UNIZA – Vzdelávanie , zhotovenie digitálnej fotografie v univerzitnom stredisku pre vydávanie čipových kariet a zaplatenie poplatku za vydanie ČK prevodným príkazom. Samotné vyhotovenie ČK sa, v prípade splnenia všetkých podmienok, realizuje na počkanie. ČK je plne funkčná (vo všetkých IS univerzity) na druhý pracovný deň  po vydaní (ak to nie je v rozpore s dátumom platnosti ČK).

Preukaz je platný od 1.9. do 30.9. nasledujúceho roku. Na zadnej strane preukazu študenta je uvedený údaj o konci platnosti preukazu v tvare „Platný do:“

Strata preukazu

Každú stratu, krádež alebo iné odcudzenie ČK je povinný jej držiteľ bezodkladne oznámiť na univerzitné stredisko vydávania ČK, kde bude karta pre jej prípadné zneužitie zablokovaná.
Po zaplatení poplatku za duplikát preukazu pracovisko vydá plne funkčný náhradný preukaz s rovnou dobou platnosti pôvodného preukazu na počkanie.