karty.uniza.sk

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci UNIZA

Žilinská univerzita v súlade s internými smernicami UNIZA vydáva Preukaz zamestnanca na čipovej karte (ďalej zamestnanecký preukaz alebo ČK).

ČK je dokladom potvrdzujúcim právne postavenie jej držiteľa, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody zamestnanca Žilinskej univerzity vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov Žilinskej univerzity a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných.

Preukaz je realizovaný na báze hybridnej čipovej karty s bezkontaktným čipom MiFARE Desfire EV1 (8kB) a kontaktným čipom Gemalto - TOP GX4 72kB.

Technické vyhotovenie čipových kariet zabezpečuje Centrum informačných a komunikačných technológií Žilinskej univerzity.

Vydanie preukazu

Držiteľom zamestnaneckého preukazu na ČK je každý zamestnanec, ktorý má na Žilinskej univerzite aspoň 1/3 pracovný úväzok.

Podmienkou vydania ČK je evidencia zamestnanca v informačnom systéme UNIZA – SAP a zhotovenie digitálnej fotografie v univerzitnom stredisku pre vydávanie čipových kariet. Prvé vydanie zamestnaneckej ČK je pre jej držiteľa bezplatné, poplatok uhradí univerzita. Samotné vyhotovenie ČK sa, v prípade splnenia podmienok, realizuje na počkanie. ČK je plne funkčná na nasledujúci pracovný deň po dni vydania (ak to nie je v rozpore s dátumom platnosti ČK).

Platnosť preukazu zamestnanca je totožná s dobou platnosti pracovného pomeru. Po jeho ukončení je zamestnanec povinný vrátiť ČK na jeho príslušné personálne oddelenie.

Strata preukazu

Každú stratu, krádež alebo iné odcudzenie ČK je povinný jej držiteľ bezodkladne oznámiť na univerzitné stredisko vydávania ČK, kde bude karta pre jej prípadné zneužitie zablokovaná.

Po zaplatení poplatku za duplikát preukazu pracovisko vydá plne funkčný náhradný preukaz s rovnakou dobou platnosti pôvodného preukazu na počkanie.